Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben a meghirdetett állásra jelentkezése érdekében oldalunkon regisztrál, úgy az Ön hozzájárulása alapján az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

1./ A kezelt személyes adatok köre: családi- és utónév, e-mail cím, telefonszám, értesítési cím, születési hely és dátum, a legmagasabb iskolai végzettség, a jelentkező által csatolt dokumentumok.

2./ Az adatkezelés célja: a munkaerő kiválasztása, toborzása, ennek keretében az, hogy a jelentkező számára bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, a jelentkező munkaerő-adatbázisunkba bekerülhessen.

3./ Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet megad azzal, ha a jelentkezési kérdőívet kitölti, és azt elküldi az adatkezelőnek. A hozzájárulásról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

4./ Az adatkezelés időtartama: A Vöröskő Kft. a személyes adatokat a meghirdetett munkakör betöltéséig kezeli, a jelentkező ezt követő kifejezett hozzájárulása esetén pedig a személyes adatok kezelése a hozzájárulás megadását követő 3. év végéig tart. A hozzájárulását az ugyfelszolgalat@euronics.hu e-mail címre küldött levelében, a Vöröskő Kft. 8200 Veszprém, Pápai út 36. postacímre küldött levelében, valamint a Vöröskő Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (+36 1 411 8434, +36 20 890 0100) bármikor visszavonhatja.

5./ Az adatkezelő személye: Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., cégjegyzékszám: 19-09-513341, e-mail cím: ugyfelszolgalat@euronics.hu, telefonszám: 36 1 411 8434, +36 20 890 0100).

6./ Adatfeldolgozó: az adatkezelés során a Vöröskő Kft. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7./ Az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentett nyilvántartási száma: NAIH-88693

8./ Az Ön személyes adatok kezelésével összefüggő jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 • Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban adunk ingyenes tájékoztatást.
 • Ön kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha személyes adata a valóságnak nem felel meg.
 • Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  1. ha a személyes adatok kezelését vagy továbbítását kizárólag a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy társaságunk, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a döntésről írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint erről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 • Ön kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását. Személyes adatot törölni kell, ha
 1. kezelése jogellenes;
 2. Ön kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

      Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha ezt Ön kéri, vagy feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

      Megjelöljük a személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 • A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)
 • Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.