Adatkezelési tájékoztató állásra pályázók részére

Köszönjük, hogy érdeklődik a cégünk által meghirdetett álláspályázat iránt. Kérjük, hogy mielőtt pályázatát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót!

 1. Az adatkezelő (munkáltató) neve: VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Az adatkezelő (munkáltató) elérhetősége: cím: 8200 Veszprém, Pápai út 36., telefon: +36 88/797-100, e-mail: vorosko@euronics.hu, web: www.euronics.hu
 3. Az adatkezelő (munkáltató) képviselőjének személye és elérhetőségei: név: Fazekas Zsolt, pozíció: ügyvezető, telefon: +36 88/797-100, e-mail: vorosko@euronics.hu
 4. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: név: Erdős Dániel, pozíció: adatvédelmi tisztviselő, monitoring osztályvezető, telefon: +36 88/797-100, e-mail: erdos.daniel@euronics.hu
 5. Az ön személyes adatai kezelésének célja: Összefoglalóan az ön személyes adatai kezelésének célja a munkaviszony létesítése ön és cégünk között. Ennek során kezeljük az ön természetes személyazonosító adatait, kapcsolattartási adatait, a munkabérre vonatkozó igényét, a végzettségére, képzettségére, szakmai ismereteire, korábbi munkatapasztalataira, nyelvtudására vonatkozó adatokat és egyéb, a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatait.
 6. Az önről kezelt személyes adatok a következők:

  személyes adat: név, születési dátum, iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, korábbi munkáltatók és az azoknál betöltött munkakörök, nyelvtudás ténye és szintje, szakmai kompetenciák, személyes kompetenciák, nem, állampolgárság, nyelvismeret, számítástechnikai ismeret
  preferált szakterület, preferált munkavégzés hely, vezetői engedély léte
  adatkezelési cél: a munkáltató által meghirdetett álláspályázat elbírálása
  az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] és az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

  személyes adat: a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó igény megjelölése
  adatkezelési cél: a munkáltató által meghirdetett álláspályázat elbírálása
  az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] és az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

  személyes adat: e-mail, értesítési cím, telefonszám
  adatkezelési cél: kapcsolattartás az álláspályázattal összefüggésben
  az adatkezelés jogalapja: munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] és az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

  személyes adat: interjún felvett adatok, szakmai szintfelmérő tesztek
  adatkezelési cél: a munkakörre való szakmai alkalmasság felmérése
  az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

 7. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapjai: munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], a munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], az ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos munkáltatói jogos érdekek leírása: A GDPR lehetővé teszi az adatkezelő (munkáltató) számára azt, hogy valamely jogos érdeke alapozza meg az adatkezelést. Ez alól kivétel lehet, ha az ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek. A munkáltató jogos érdeke, hogy a meghirdetett pozícióra a legalkalmasabb jelöltet vegye fel. Ennek módja az, hogy önnel interjút vagy interjúkat folytatunk le, továbbá szakmai tesztekkel mérjük az ön szaktudását. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt keretében összevetettük azzal, hogy önnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. Mivel az interjúkat és a teszteket az ön személyiségi jogainak tiszteletben tartásával végezzük, és mivel ezen eszközök alkalmasak arra, hogy a megfelelő pályázót válasszuk ki, ezért alkalmazzuk ezen módszereket.
 8. A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére a munkáltató személyes adatot továbbít): Az ön személyes adatait az álláspályázat elbírálása során nem adjuk át harmadik feleknek. Az ön álláspályázatának elbírálása során a személyes adatokhoz kizárólag a HR-osztály munkatársai, a leendő szakmai felettes és az ügyvezető kapnak hozzáférést.
 9. Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó az a szervezet, amely a Vöröskő Kft. megbízásából végzi az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását. Az adatfeldolgozás az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését jelenti.

  Adatfeldolgozó neve: Nexum Magyarország Kft.
  Adatfeldolgozó címe: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15
  Adatfeldolgozási tevékenység: https://euronics.karrierportal.hu címen elérhető karrieroldal üzemeltetése
  Kezelt adatok: jelen adatkezelési tájékoztatóban említett összes személyes adat

 10. Az adatkezelő harmadik országba (vagy nemzetközi szervezet részére) az ön adatait nem továbbítja.
 11. A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

  Ön akkor tud karrieroldalunkon keresztül állásra jelentkezni, ha regisztrál oldalunkon. A regisztrációt követően ön a regisztrációja törlésével visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez.

  A regisztrációja során önnek nyilatkoznia kell arról, hogy

  a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását egy már meghirdetett álláspályázatra adja, vagy

  b) hozzájárulását azért adja, hogy a Vöröskő Kft. későbbiekben meghirdetésre kerülő álláspályázataira jelentkezzen (általános regisztráció)

  Ha ön a regisztrációja során arról nyilatkozik, hogy a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását egy már meghirdetett álláspályázatra adja, akkor személyes adatait a pozíció betöltését követő 90. napon, legkésőbb azonban a jelentkezéstől számított 150. napon töröljük.

  Ha ön a regisztrációja során arról nyilatkozik, hogy hozzájárulását arra tekintettel adja, hogy a Vöröskő Kft. későbbiekben meghirdetésre kerülő álláspályázataira jelentkezzen (általános regisztráció), úgy személyes adatait az adatkezeléshez való hozzájárulásának megadását követő 1 év elteltével töröljük.

  Sikeres álláspályázat esetén – amennyiben ön kapja meg az állást – adatait a munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok alapján, annak jogalapjai szerint kezeljük. Ilyen esetben ön egy külön adatkezelési tájékoztatót fog kapni.

 12. Az adatkezeléssel kapcsolatban önt megillető jogok:Ön a GDPR szabályai alapján kérheti a munkáltatótól:
  • az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, hogy önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;
  • az önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, például, ha a telefonszáma az álláspályázat elbírálása során megváltozik;
  • az önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között –, ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
  • az önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés kizárólag az ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni;
  • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a munkáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
  • az ön által a munkáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Tájékoztatjuk arról, hogy az álláspályázat elbírálása során automatizált adatkezelést nem alkalmazunk, ezért ezen jogát az álláspályázattal összefüggésben nem tudjuk biztosítani.
 13. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jog: Ha valamely személyes adatát az ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 14. A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: Az álláspályázattal összefüggésben nincsen ilyen adatkezelés.
 15. A szerződésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: Az álláspályázata benyújtása során az ön célja az, hogy cégünkkel munkaszerződést kössön. Ennek elbírálásához feltétlenül szükséges az, hogy az megadja személyes adatait: például a nevét, képzettségét, korábbi munkatapasztalatainak leírását, nyelvtudásának szintjét. Ezek hiányában az álláspályázatát nem tudjuk elbírálni, az sikertelen lesz.
 16. Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás: Az álláspályázattal összefüggésben nincsen ilyen adatkezelés.
 17. Tiltakozás az adatkezelés ellen Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a munkáltató jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ilyen esetben a munkáltató ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 18. Adatbiztonságról történő tájékoztatás: A munkáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően a munkáltató biztosítja a munkaviszonnyal kapcsolatos iratok fizikailag zártan; digitálisan titkosított fájlokban történő kezelését. A munkáltató megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az ön személyes adatai biztonságban legyenek. Ennek megfelelően az ön munkaügyi dokumentációjához (önéletrajz, interjúval kapcsolatos jegyzetek, felvételi teszt eredménye) kizárólag a munkáltató HR-osztályának munkatársai és az ön leendő szakmai felettese férhetnek hozzá.
 19. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok: Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban
  • a Munkáltató ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni;
  • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt benyújtani [postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu];
  • bírósághoz fordulni (az illetékes törvényszék bírálja el az ön igényét).